Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest produkcja handel i usługi w zakresie objętym Polską Klasyfikacją działalności :

 

1.    wytwarzanie i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ( 35.30.Z)

2.    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

3.    roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

4.    pozostałe specjalistyczne roboty budowlane nigdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z)

5.    działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

6.    wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  (43.22. Z)

7.   sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)