Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 8 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIV Taryfy dla Ciepła do rozliczeń i jej zmianie od 4 marca 2022.
Treść XIV Taryfy dla Ciepła wraz ze zmianą od 4 marca 2022.
Informacja o wprowadzeniu do rozliczeń XV Taryfy dla Ciepła od 01 października 2022
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Ważny komunikat o dostawie ciepłej wody użytkowej
Archiwum

     Lębork, dnia 02.09.2022 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki   Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 8 szt.”

Termin realizacji 8 tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (do odebrania osobiście w sekretariacie lub ze strony bip MPEC Sp. z o.o.)

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia.

Oferty pisemne prosimy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,  na adres:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Pionierów 11

84 – 300 Lębork

 

z dopiskiem Oferta – przetarg nieograniczony:  „Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 8 szt. Nie otwierać przed 09.09.2022 r. godz. 1230.”

 

Termin składania ofert do dnia 09.09.2022 r. do godz. 1200 w sekretariacie MPEC Sp. z o.o. przy            ul. Pionierów 11 w Lęborku.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2022 r. o godz. 1230 w sali konferencyjnej MPEC Sp. z o.o. przy           ul. Pionierów 11 w Lęborku.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Marian Kasprzak          -  w sprawach technicznych, tel. 502-618-164

Aleksandra Kupczyk     -  w sprawach formalnych, tel. 515-753-930.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OPZ.pdf240,65 kB
Zalacznik nr 1a do OPZ.docx70,84 kB
Zalacznik nr 1b do OPZ.doc79,50 kB
Zalacznik nr 1c do OPZ.doc83,50 kB
Zalacznik nr 1d do OPZ.doc81,50 kB
Zalacznik nr 2 do OPZ.doc113,50 kB
Zalacznik nr 1 do umowy.docx15,71 kB
Zalacznik nr 3 do OPZ - STWiO.pdf750,38 kB
Załącznik nr 4.1 do OPZ.pdf1 819,96 kB
Załącznik nr 4.2 do OPZ.pdf770,90 kB
Załącznik nr 4.3 do OPZ.pdf1 227,86 kB
Załącznik nr 4.4 do OPZ.pdf695,67 kB
Załącznik nr 4.5 do OPZ.pdf1 286,56 kB
Załącznik nr 4.6 do OPZ.pdf1 918,15 kB
Załącznik nr 4.7 do OPZ.pdf1 935,47 kB
Załącznik nr 4.8 do OPZ.pdf1 848,02 kB
Autor dokumentu: Mariusz Hejnar
Udostępnił: Mariusz Hejnar (2022-06-22, godz. 12:29)
Modyfikacja: Mariusz Hejnar (2022-09-05, godz. 12:00)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 645891